THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

Điều 21. Điều kiện được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 1. Điều kiện chung
 2. chứng chỉ đấu thầu cơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo hành nghề hoạt động đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp đại học trở lên;
 5. d) Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy định.
 2. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn:
 3. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 4. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ tư vấn.
 5. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa:
 6. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 7. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 8. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
 9. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 10. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 11. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:
 12. a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 13. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
 14. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuốc:
 15. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 16. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.
 17. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:
 18. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
 19. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu 03 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất.

          Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tương ứng với lĩnh vực đó.    

Điều 22. Hồ sơ dự thi

 1. Hồ sơ dự thi lần đầu để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
 2. a) Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 1 Phụ lục 3 của Thông tư này.
 3. b) Hai (02) ảnh mầu cỡ 3×4 chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.
 4. c) 01 Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 5. d) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 3 Phụ lục 3 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp mà cá nhân đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu (bản chụp chứng thực các hợp đồng tư vấn đã ký kết với chủ đầu tư);

đ) Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 của Thông tư này;

 1. e) Bản chụp có chứng thực văn bằng, chứng chỉ liên quan (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ đấu thầu cơ bản, chứng nhận đã qua lớp đào tạo chứng chỉ hành nghề).
 2. Hồ sơ đăng ký dự thi lại, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
 3. a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu số 1 Phụ lục 3 của Thông tư này.
 4. b) Hai (02) ảnh mầu cỡ 3×4 chụp trong vòng 06 tháng gần nhất; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.
 5. c) Bản chụp không yêu cầu chứng thực chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thông báo.
 6. Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện.
 7. Khi nhận hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ chưa đầy đủ, đúng theo quy định thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo cho người dự thi ngay khi nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

Điều 23. Tổ chức thi sát hạch

 1. Nội dung thi

         Nội dung thi bao gồm các quy định của pháp luật về đấu thầu: Luật đấu thầu, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, Thông tư hướng dẫn và các tình huống trong đấu thầu.

 1. Hình thức thi:

Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi phụ thuộc vào hình thức thi từ 30 phút đến 180 phút.

 1. Tổ chức thi
 2. a) Cơ quan tổ chức thi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tập trung trong cả nước.
 3. b) Thời gian tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức hàng năm. Trước ngày thi tuyển ít nhất chín mươi (90) ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

Trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan.

Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.

 1. c) Địa điểm tổ chức thi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định địa điểm thi đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi.
 2. d) Thu và sử dụng lệ phí thi: Người dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải nộp lệ phí thi theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (kể cả trường hợp đề nghị cấp lại hoặc bổ sung nội dung hành nghề) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
 3. Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi
 4. a) Cảnh cáo hoặc lập biên bản vi phạm đối với thí sinh có hành vi chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình.

– Vi phạm lần 1: Bị cảnh cáo trước phòng thi.

– Vi phạm lần 2: Bị lập biên bản cảnh cáo và trừ 20% điểm thi của môn thi đó.

– Vi phạm lần 3: Bị lập biên bản đình chỉ môn thi và không công nhận kết quả môn thi đó.

 1. b) Đình chỉ thi và huỷ kết quả của cả kỳ thi nếu thí sinh dự thi có một trong các hành vi vi phạm sau:

– Mang vào phòng thi tài liệu và các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi (đã hoặc chưa sử dụng) trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài đối với môn thi không được sử dụng tài liệu.

– Sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi (đối với môn thi không sử dụng tài liệu) và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi.

– Nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng).

– Chuyển giấy nháp hoặc bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp hoặc bài thi của thí sinh khác.

– Cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình.

 1. c) Huỷ kết quả thi và cấm dự thi hai (02) kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được tổ chức tiếp sau đó, nếu có một trong các hành vi vi phạm sau:

– Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo.

– Gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi.

–  Khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.

 1. Kết quả thi và phúc khảo kết quả thi
 2. a) Kết quả thi của thí sinh được đánh giá là đạt yêu cầu khi có trung bình chung các môn đạt từ 7 điểm trở lên trong đó không có môn nào dưới 6 (theo thang điểm 10) hoặc trung bình chung các môn đạt 70 điểm trở lên trong đó không có môn nào dưới 60 (theo thang điểm 100).
 3. b) Công bố kết quả thi: Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, Hội đồng thi cấp cho người dự thi giấy chứng nhận điểm thi. Giấy chứng nhận điểm thi được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm; trường hợp thí sinh đến nhận giấy chứng nhận điểm thi trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, ký nhận vào danh sách cấp giấy chứng nhận điểm thi.

 1. c) Phúc khảo kết quả thi:

Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo tối đa là ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.

Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi. Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả phúc khảo và thông báo kết quả phúc cho thí sinh biết trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo; kết quả phúc khảo được lưu trữ và bảo quản theo hồ sơ thi.

Mục 4 : CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Điều 24. Loại, lĩnh vực hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I được hành nghề tư vấn đấu thầu đối với một, nhiều hoặc toàn bộ các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ mà không phân biệt hạn mức, cụ thể như sau:

 1. a) Lĩnh vực dịch vụ tư vấn;
 2. b) Lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa;
 3. c) Lĩnh vực xây lắp;
 4. d) Lĩnh vực EPC;

đ) Lĩnh vực mua thuốc;

 1. e) Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư;
 2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II được hành nghề tư vấn đấu thầu đối với một, nhiều hoặc toàn bộ các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ theo hạn mức, cụ thể như sau:

 1. a) Lĩnh vực dịch vụ tư vấn đơn giản;
 2. b) Lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng;
 3. c) Lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng;
 4. d) Lĩnh vực EPC có giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng;

Điều 25. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I
 2. a) Có kết quả thi được đánh giá là đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 23 của Thông tư này;
 3. b) Có tối thiểu 08 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 10 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 10 gói thầu quy mô lớn hoặc 20 gói thầu quy mô nhỏ liên quan đến lĩnh vực đăng ký dự thi sát hạch.
 4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II
 5. a) Có kết quả thi được đánh giá là đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 23 của Thông tư này;
 6. b) Có từ 04 năm đến dưới 08 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu từ 05 năm đến dưới 10 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu từ 05 đến dưới 10 gói thầu quy mô lớn hoặc từ 10 đến dưới 20 gói thầu quy mô nhỏ liên quan đến lĩnh vực đăng ký dự thi sát hạch.

Điều 26. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 25 của Thông tư này được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.
 2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm; trường hợp thí sinh đến nhận Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, ký nhận vào danh sách cấp giấy Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điều 27. Cấp lại hoặc bổ sung nội dung hành nghề đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Điều kiện cấp lại hoặc bổ sung nội dung hành nghề đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
 2. a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;
 3. b) Bổ sung nội dung hành nghề;
 4. c) Chứng chỉ cũ bị rách, nát;
 5. d) Chứng chỉ bị mất;

đ) Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.

 1. Hồ sơ xin cấp lại, bổ sung nội dung hành nghề đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
 2. a) Đơn xin cấp lại, bổ sung nội dung hành nghề hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2 Phụ lục 3 của Thông tư này;
 3. b) Chứng chỉ cũ (đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này);
 4. c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề theo quy định tại Điều 22 Thông tư này (đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này);
 5. d) Không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.
 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho học viên căn cứ hồ sơ gốc để thực hiện cấp lại chứng chỉ hoặc bổ sung nội dung hành nghề. Nội dung chứng chỉ cấp lại được ghi đúng như bản cấp lần đầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thực hiện cấp lại chứng chỉ một lần đối với một cá nhân và ghi rõ “cấp lần thứ hai” trên chứng chỉ.
 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư không cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong trường hợp chứng chỉ đã được cấp trước đó quá 05 năm kể từ ngày tổ chức kỳ thi sát hạch.

          Điều 28. Nâng loại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Hồ sơ đề nghị nâng loại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 2. a) Đơn đề nghị nâng loại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 của Thông tư này;
 3. b) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II;
 4. c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 3 Phụ lục 3 của Thông tư này;
 5. d) Không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.
 6. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I trong vòng 15 ngày khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 7. a) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II còn hạn sử dụng;

          b) Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Thông tư này.

Mọi chi tiết về cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản, chứng nhận hoạt động hành nghề đấu thầu, chứng chỉ hành nghề đấu thầu, xin liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071

Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978

Email: info@escvietnam.edu.vn – daotaoesc@gmail.comПавелко Андрей лобановский александр отзывыавстрия туры горнолыжныеwindows планшеты обзор珪藻土 メリットчугунные кастрюли