Đào tạo “Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015”

Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được ban hành thay thế cho ISO 9001:2008. Để hỗ trợ đội ngũ đánh giá viên nội bộ của các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và cập nhật phiên bản ISO 9001:2015, P&Q Solutions trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo: “Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015” 

=> Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

images
Đào tạo “Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015ISO 14001:2015
Đào tạo “Quản trị tinh gọn Căn bản – Cải tiến hiện trường sản xuất”
Trại đào tạo “Lean Marathon 10 – Cơ hội cuối cùng trong năm 2015”
Đào tạo “Cập nhật đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015
Đào tạo “Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008
Đào tạo “Phân tích các thay đổi và Hướng dẫn cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”
Đào tạo “Cập nhật, Diễn giải các yêu cầu và Hướng dẫn chuyển đổi theo ISO 9001:2015”
Đào tạo “Phân tích các thay đổi và Hướng dẫn cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”
Trại đào tạo “Lean Marathon 09 – Từ đột phá tư duy đến thực thi”
Đào tạo “Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008

 MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Học viên được cung cấp các khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu của ISO 9001:2015 cùng với kiến thức và khả năng thực hành trình tự, phương pháp, kỹ năng cho hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 thông qua sự kết hợp hiệu quả giữa bài giảng lý thuyết, thảo luận phân tích tình huống và bài tập thực hành đánh giá
 

NGÀY THỨ NHẤT

Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ
Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.
Giới thiệu về chất lượng và quản lý chất lượng
Sai lỗi chất lượng và lãng phí,
Khái niệm về chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động,
Các khái niệm, định nghĩa thường dùng trong quản lý chất lượng,
Giới thiệu 7 nguyên tắc quản lý chất lượng và khuôn khổ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
Thảo luận tình huống liên quan đến khái niệm và các nguyên tắc của quản lý chất lượng.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 4: Bối cảnh của tổ chức
4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 4.1 – 4.4 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 5: Sự lãnh đạo
5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
5.2 Chính sách,
5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 5.1 – 5.3 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 6: Hoạch định
6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
6.3 Hoạch định thay đổi,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 6.1 – 6.3 của ISO 9001:2015.
Tổng hợp Ngày thứ nhất

NGÀY THỨ HAI

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ
7.1 Các nguồn lực,
7.2 Năng lực,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.1 – 7.2 của ISO 9001:2015.
7.3 Nhận thức,
7.4 Trao đổi thông tin,
7.5 Thông tin bằng văn bản,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 7.3 – 7.5 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp
8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.1 – 8.4 của ISO 9001:2015.
8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 8.5 – 8.7 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
9.2 Đánh giá nội bộ,
9.3 Xem xét của lãnh đạo,
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 9.1 – 9.3 của ISO 9001:2015.
Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 10: Cải tiến
10.1 Khái quát,
10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
10.3 Cải tiến liên tục.
Thảo luận tình huống liên quan đến các yêu cầu 10.1 – 10.3 của ISO 9001:2015.
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
Tổng hợp Ngày thứ hai

NGÀY THỨ BA

Chuẩn bị đánh giá nội bộ
Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
Lập chương trình đánh giá nội bộ,
Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ
Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ
Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “vết đánh giá”.
Phân loại các phát hiện đánh giá,
Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp
Theo dõi các hoạt động tiếp theo
Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp
Thực hành đánh giá nội bộ
Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,
Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,
Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.
Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ
Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

(1) Các đánh giá viên nội bộ hoặc nhân sự sẽ là đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL);
(2) Thư ký / thường trực ISO và nhân sự quản lý HTQLCL.

Mọi chi tiết về lớp học ISO và cấp chứng nhận ISO xin liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978
Email: info@escvietnam.edu.vndaotaoesc@gmail.comПавелко ФФУкарандаш для бровей купитьГазовые пружины Крал Магнумcarte touristique sochiлобановский александр женатренинги для руководителей