ISO 14001:2015

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 14001:2015​ Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn 14001:2015​ cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản lý Chất lượng. HỆ THỐNG QUẢN [...]