ISO 9001:2015

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 9001:2015 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản lý Chất lượng. => ISO [...]