Chứng nhận ISO 9001

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn cấp chứng nhận ISO 9001 Để áp dụng ISO 9001 thành công điều kiện tiên quyết nhất là sự cam kết, sự thấu hiểu và thay đổi từ Ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Bởi lẽ mọi thay đổi đều bắt đầu từ [...]