Đăng tải thông tin năng lực tư vấn xây dựng

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn thủ tục Đăng ký Công khai thông tin về Năng lực hoạt động xây dựng theo điều 69 của NĐ 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 5/8/2015 => Thủ tục cấp chứng chỉ tu bổ di tích Sau ngày 1/1/2015 tổ chức, cá nhân bắt buộc [...]