ISO 22000

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức lớp học ISO 22000 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 22000 cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản lý Chất lượng. => ISO [...]