Khóa học ISO 9001:2008

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 9001: 2008 - 14001:2014 - OHSAS 18001: 2009 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc [...]