Lần đầu tiên có chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp

Lần đầu tiên có chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp  Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để tổng hợp thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định. [...]