Cần biết về đào tạo hành nghề đấu thầu

Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chỉ được quy định một cách chung chung, chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ, rõ ràng. Đồng thời, chưa có sự phân định về nội dung đào tạo. Bộ Kế hoạch Đầu tư đang dự thảo lấy ý kiến đóng góp Thông [...]