Chứng chỉ vận hành máy cẩu

Viện ESC Việt Nam Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cẩu. Tổ chức thi và nâng bậc nghề vận hành cẩu 3/7, 4/7, 5/7, Tổ chức các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. Mẫu chứng chỉ nghề vận hành cẩu [...]