Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Số văn bản 78 Ký hiệu văn bản 2018/NĐ-CP [...]