Khai giảng khóa học đấu thầu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; - Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu 2013; - Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 [...]