Nghiệp vụ thư ký, quản trị văn phòng

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức khóa học Quản trị hành chính văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào, có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tổ chức. Công tác này nếu được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy sự [...]