Thông tư 03/2016/TT-BKH quy định đối với hoạt động đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 03/2016/TT-BKHĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, [...]